Шалгалтын нэр : ХААХТөв-Багануур 4
Эхлэх огноо: 2020-01-25 17:30
Төрөл : A3
Хугацаа: 40 минут
Шалгалт авах газар : Гүн галуутай ЕБС
Шалгалтын нэр : ХААХТөв-Багануур 3
Эхлэх огноо: 2020-01-25 16:30
Төрөл : A3
Хугацаа: 40 минут
Шалгалт авах газар : Гүн галуутай ЕБС
Шалгалтын нэр : ХААХТөв-Багануур 2
Эхлэх огноо: 2020-01-25 15:00
Төрөл : A3
Хугацаа: 40 минут
Шалгалт авах газар : Гүн галуутай ЕБС
Шалгалтын нэр : ХААХТөв-Багануур 1
Эхлэх огноо: 2020-01-25 13:30
Төрөл : A3
Хугацаа: 40 минут
Шалгалт авах газар : Гүн галуутай ЕБС